Czy prawidłowo postępujesz z odpadami medycznymi?

Podstawa prawna

Rozporządzenie z 24 listopada 2017 roku obliguje podmioty medyczne między innymi do oznaczania worków i pojemników służących do przechowywania odpadów. Brak przestrzegania prawa grozić może poważnymi sankcjami.

Gromadzenie odpadów medycznych

Nowe przepisy regulują, iż odpady medyczne powinny gromadzone być w workach lub w pojemnikach, w miejscu ich powstawania. Zajmować się tym powinny osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, które po zebraniu odpadów medycznych, winny je niezwłocznie przekazać do pomieszczania lub urządzenia, oczywiście przy zachowaniu odpowiednych środków ostrożności. Istotna zmiana, która zaszła w kwestii wyglądów worków-nie obowiązuje obecnie wymóg nieprzezroczystości worków. Worki oraz pojemniki nie powinny być wymieniane, nie rzadziej niż co 72 godziny. Warto jednak zaznaczyć, że  wysoce zakaźne odpady medyczne można przechowywać w miejscu nie dłużej niż 24 godziny.

W zależności od koloru worka, przechowujemy w nim określony rodzajów chemikaliów bądź substancji. W workach w kolorze czerwonym gromadzi się między innymi pojemniki na krew. W workach w kolorze żółtym zaś odczynniki chemiczne lub chemikalia (zawierające substancje niebezpieczne). Zużyte narzędzie chirurgiczne, powinny być umieszczana w workach, mający inny kolor niż żółty i czerwony.

Oznaczanie worków oraz pojemników

Bardzo istotną kwestią, jest zmiana odnosząca się do aspektu oznakowania identyfikującego worek z odpadami medycznymi bądź też pojemnika. Jakie informacje powinny znajdować się na  pojemniku bądź worku z odpadami medycznymi?

Zakres ten obejmuje:

– nazwę wytwórcy odpadów medycznych

– nr REGON wytwórcy odpadów medycznych

– numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wraz z podaniem organu rejestrowego

– umieszczanie napisu „materiał zakaźny dla ludzi” (w sytuacji) wysoce zakaźnych odpadów medycznych

– datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania) oraz godzinę zamknięcia

Meringer przygotował dla Państwa znaczące ułatwienie, w postaci etykiety, która można przykleić na worki lub pojemniki z odpadami.

Magazynowanie odpadów medycznych

Istnieje wymóg wietrzenia pomieszczeń, gdzie znajdują się odpady medyczne. Ponadto miejsce takie winno: być utrzymywane na bieżąco w czystości, być zadaszone i zabezpieczać przed wpływem czynników atmosferycznych, lecz również być zabezpieczone przed zwierzętami, gryzoniami oraz owadami. Dodatkowo miejsce powinno być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Kolejnym ważnym aspektem jest konieczność posiadania uszczelnionego podłoża i zorganizowanego dojazdu, bądź też dojścia.

Higiena

Doprecyzowano wymogi w zakresie higieny osób po opuszczeniu pomieszczenia do magazynowania odpadów medycznych oraz stacjonarnego urządzenia chłodniczego. Oprócz wymogu obecności umywalki z zimną i ciepłą wodą, dozownika z mydłem oraz ręczników jednorazowych, dodano zapis o dostępności wody ciepłej i zimnej do celów porządkowych oraz wydzielenia miejsc do przechowywania czystych i zbierania brudnej odzieży dla osób przebywających w miejscu ich magazynowania.

Warto dodać, że przewidziano 18 miesięczny okres dostosowawczy, począwszy od wejścia w życie rozporządzenia, na dostosowanie pomieszczenia do wstępnego magazynowania odpadów medycznych i pomieszczenia i miejsca do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego odpadów medycznych, do norm prawnych zawartych w rozporządzeniu.

Pełna treść rozporządzenia znajduje się pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1975/1

 

Redakcja Meringer
Redakcja Meringer Łączymy ludzi wokół wspólnych wartości, aby zmieniać życie Pacjentek na szczęśliwsze oraz zapewniać sukces naszym Klientom jak również nam samym jako organizacji. pozdrawiamy Redakcja!