Segregacja odpadów według BDO. Podział odpadów w placówkach medycznych

Czym jest BDO, kto musi się rejestrować w systemie i przede wszystkim: czy jest się czego bać? Największym problemem wydaje się brak jednoznacznych informacji. Postaramy się udzielić ich w tym artykule.

Segregacja odpadów medycznych według BDO – kogo dotyczy

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (w skrócie Baza Danych Odpadowych – BDO) zawiera dane podmiotów wprowadzających opakowania, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Wpisu do rejestru BDO może dokonać tylko marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności lub zamieszkania. Istotnie jest, że od 2 stycznia 2020 wniosek taki można złożyć tylko online na stronie bdo.mos.gov.pl.

Obowiązek rejestracji w BDO dotyczy przedsiębiorców wytwarzających odpady inne niż odpady komunalne wytwarzane przez pracowników. Niewątpliwie jednym z podmiotów zobowiązanych do rejestracji są gabinety i placówki medyczne.

Obecność w rejestrze BDO jest niezbędna do prowadzenia ewidencji odpadów. Od 2 stycznia 2020 roku można ją prowadzić tylko w ramach systemu BDO. Brak numeru rejestrowego BDO będzie skutkował problemami przy zdawaniu odpadów. W systemie BDO generuje się między innymi Karty Przekazania Odpadów. Wprowadzenie obowiązku ewidencji odpadów za pośrednictwem systemu BDO jednocześnie nakłada na podmiot wytwarzający odpady obowiązek samodzielnego wystawienia Karty Przekazania Odpadów drogą elektroniczną. To ważna zmiana, bo całkowicie eliminuje możliwość wystawienia owej karty przez odbiorcę odpadów w imieniu dostawcy, co było praktykowane wcześniej. Mało tego, odbiorca będzie miał prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeśli podmiot je wytwarzający nie będzie zarejestrowany w systemie BDO i nie wygeneruje Karty Przekazania Odpadów.

Niezadośćuczynienie obowiązkowi rejestracji (bądź popełnienie błędu w trakcie rejestracji) może skutkować bardzo surowymi karami finansowymi. Sankcje karne to przede wszystkim grzywna od 20 do 5000 złotych.Natomiast górna granica sankcji administracyjnych nakładanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska określona jest na jeden milion złotych.

Ewidencja odpadów medycznych

Na wytwórcy odpadów medycznych ciąży nie tylko obowiązek ich segregowania, ale też zadbania o odpowiednią utylizację. Dotyczy to zwłaszcza odpadów niebezpiecznych (zakaźnych). Ewidencja odpadów medycznych obejmuje więc nie tylko ich gromadzenie i segregację. Na odbiorcy owych odpadów ciąży obowiązek wystawienia zaświadczenia o ich zutylizowaniu. Zaświadczenie takie wydaje się za okres jednego miesiąca nie później niż 14 dni po jego zakończeniu. W zaświadczeniu powinny znaleźć się między innymi wyszczególnione rodzaje odpadów oraz ich masa. Wytwórca odpadów medycznych jest zobowiązany przechować takie oświadczenie pięć lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego ono dotyczy. Potwierdzenie zutylizowania odpadów powinno być przekazane bez ponaglenia i bez dodatkowych opłat.

Brak dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie odpadów medycznych w praktyce obciąża ich wytwórcę. Sama Karta Przekazania Odpadów do utylizacji nie jest równoznaczna z wypełnieniem obowiązku zadbania o ich unieszkodliwienie.

BDO online – co trzeba wiedzieć

Pierwsze zalogowanie do systemu BDO online wymaga posiadania przez użytkownika elektronicznego dowodu tożsamości lub tzw. profilu zaufanego. Jest to konieczne do przejścia przez proces elektronicznej weryfikacji tożsamości w Krajowym Węźle Identyfikacji Elektronicznej. Profil zaufany można założyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Taką usługę oferują wybrane banki, obecnie jest ich kilkanaście. Inną opcją jest założenie profilu zaufanego poprzez formularz online.

Do zalogowania w systemie BDO niezbędny jest numer telefonu podany przy tworzeniu profilu zaufanego. Na ten numer zostanie wysłany SMS z kodem weryfikacyjnym.

Samo poruszanie się po systemie nie różni się znacząco od obsługi innych tego typu portali i stron internetowych. Dla wygody użytkowników usługodawca trzyma się określonych standardów, umiejscawiając potrzebne funkcje w menu bocznym znajdującym się po lewej stronie oraz w górnym panelu, gdzie znajduje się wygodna wyszukiwarka.

Podział odpadów medycznych i wytyczne dotyczące ich segregowania

Zasady określające podział odpadów medycznych i wytyczne dotyczące ich segregowania zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Zgodnie z §6. 1 tego rozporządzenia worek lub pojemnik z odpadami musi być odpowiednio oznakowany i zawierać dane podmiotu wytwarzającego odpady medyczne (nazwa, REGON, numer księgi rejestrowej), daty i godziny otwarcia oraz zamknięcia pojemników (worków) oraz kody odpadów medycznych przechowywanych w pojemniku (worku).

Do czerwonych pojemników (worków) wkłada się odpady medyczne uznane za niebezpieczne – części ciała, organy, odpady zawierające drobnoustroje lub toksyny, inne odpady, co do których istnieje ryzyko, że mogą przenosić choroby zakaźne, resztki pokarmowe pozostałe po posiłkach wydawanych na oddziałach zakaźnych. Odpady te oznaczone są odpowiednio kodami: 18 01 02, 18 01 03, 18 01 82.

Pojemniki muszą być odporne na działanie odczynników chemicznych oraz wilgoci. Wymogiem jest też możliwość ich jednorazowego szczelnego zamknięcia.

Do grupy tej nie zalicza się odpadów medycznych o ostrych krawędziach i końcach.

Do żółtych pojemników (worków) trafiają wszelkie chemikalia i leki cytostatyczne oraz cytotoksyczne. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, mowa tu o wszelkich odpadach oznaczonych kodami: 18 01 06, 18 01 08, 18 01 10. Wymogiem jest możliwość jednorazowego szczelnego zamknięcia pojemników (worków) oraz ich odporność na wilgoć i środki chemiczne. Do żółtych pojemników nie trafiają odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach.

Do pojemników w kolorach innych niż żółty bądź czerwony (tutaj panuje duża dowolność, a więc mogą być np. zielone, niebieskie, brązowe lub czarne) trafiają wszelkie pozostałe odpady z wyjątkiem tych zawierających ostre końcówki i krawędzie. Są to odpady oznaczone kodami: 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09, 18 01 81. Ich wspólną cechą jest bezpieczeństwo, nie są uznawane za odpady niebezpieczne. Można je przechowywać w pojemnikach lub workach wielokrotnego użytku, pod warunkiem, że będą odporne na działanie wilgoci i czynników chemicznych.

Odpady o ostrych krawędziach i końcach powinny trafić do jednorazowych, sztywnych i uniemożliwiających przekłucie pojemników jednorazowych. Muszą być one odporne na działanie wilgoci.

Wytyczne dotyczące magazynowania odpadów medycznych

Magazynowanie odpadów medycznych powinno odbywać się w ściśle określonych warunkach. Jest to niezbędne dla zapewnienia standardów higienicznych w placówkach i gabinetach medycznych. Z oczywistych względów odpady medyczne nie są usuwane z wyżej wymienionych miejsc bezpośrednio po ich zgromadzeniu. Przygotowanie odpowiedniego do ich przechowywania miejsca pozwala na sprawne funkcjonowanie gabinetu, jednocześnie umożliwia zapanowanie nad segregacją i transportem odpadów.

Magazynowanie odpadów medycznych w dużej mierze powiązane jest z ich segregacją, przy ustalaniu czasu przechowywania pod uwagę brane są te same kody oznaczające konkretne rodzaje odpadów.

Najkrócej można przechowywać odpady oznaczone kodem 18 01 02 (części ciała, krew, pojemniki na krew, konserwanty umożliwiające ich przechowywanie). Maksymalny czas magazynowania wynosi 24 godziny w temperaturze poniżej 10°C. Odpady te trafiają wstępnie do czerwonych worków i jako jedyne z tej grupy mają skrócony czas przechowywania. Docelowo powinny być pakowane podwójnie (worek lub pojemnik wewnętrzny oraz sztywny pojemnik zewnętrzny) i wyraźnie oznaczone jako niebezpieczne.

Pozostałe odpady medyczne z pierwszej i drugiej grupy (czerwone i żółte pojemniki) można przechowywać maksymalnie 30 dni (o ile pozwalają na to ich właściwości) w temperaturze niższej niż 10°C. Jeśli temperatura w magazynie zawiera się w przedziale 10 – 18°C, odpady mogą być przechowywane jedynie 72 godziny. Niedopuszczalne jest przechowywanie odpadów w temperaturze wyższej niż 18°C.

Odpady, które trafiają do pojemników (worków) innych niż czerwone i żółte, a więc te, które nie są uznane za niebezpieczne z epidemiologicznego punktu widzenia, mogą być przechowywane maksymalnie 30 dni.

Obowiązuje cię RODO? Pobierz za darmo Druk zgody na przetwarzanie danych osobowych pacjenta.

Redakcja Meringer
Redakcja Meringer Łączymy ludzi wokół wspólnych wartości, aby zmieniać życie Pacjentek na szczęśliwsze oraz zapewniać sukces naszym Klientom jak również nam samym jako organizacji. pozdrawiamy Redakcja!